Podle občanského zákoníku se každý musí chovat tak, aby nezpůsoboval škody na zdraví a na majetku. Když ke škodě přeci jen dojde, nesete za ni odpovědnost. Pokud například neúmyslně vytopíte sousedy, rozbijete vystavené zboží v obchodě, srazíte chodce při jízdě na kolečkových bruslích apod., bude poškozená osoba pravděpodobně vyžadovat zaplacení vzniklé škody. Odpovídáte i za škody, které neúmyslně způsobí například vaše děti či pes.

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě se zpravidla vztahuje na škody způsobené jiné osobě při provozu domácnosti, rekreaci a zábavě, rekreačních sportech, chovu drobných zvířat (zejména psů, koček), provozu nemotorového plavidla a při dalších činnostech, které běžně vykonáváte.
Před uzavřením pojistné smlouvy prostudujte výčet obecných a speciálních výluk z pojištění a výši možné spoluúčasti. Zde přesně zjistíte, na která rizika se pojištění nevztahuje. Pojištění se obecně nevztahuje na škody způsobené úmyslně a škody na věcech, které patří pojištěné osobě. V seznamu speciálních výluk z pojištění můžete nalézt například škody způsobené provozem letadla nebo windsurfingu.

Pojišťovny stanovují limity pojistného plnění pro škody na zdraví, majetku a pro finanční škody. Největší limit najdete u škod na zdraví, přibližně o polovinu nižší limit u škod na majetku a nejnižší u finančních škod. Například u limitu pojistného plnění 3,5 milionu korun připadají dva miliony na škody na zdraví, jeden milion na škody na majetku a půl milionu na finanční škody.

 

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli

Kromě škod, které způsobíte ve svém osobním životě je každý odpovědný i za škody způsobené v zaměstnání. Příkladem může být neúmyslné poškození služebního automobilu, rozbití počítače či ztráta mobilního telefonu. Podle zákoníku práce má zaměstnavatel právo na náhradu škody až do výše 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku.

Pojištění se vztahuje na škody na movitých věcech, které vám zaměstnavatel svěřil k výkonu práce. Pojištění lze rozšířit také o odpovědnost za škody způsobené v souvislosti s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele. Pojišťovny opět nabízejí několik limitů pojistného plnění i různé výše spoluúčasti.

U profesních odpovědností je časté, že mezi příčinou vzniku škody (kterou je profesní pochybení pojištěného) a vlastním vznikem škody, vznesením nároku na náhradu škody a následným oznámením pojistiteli je větší časová prodleva.

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jedná se o porušení povinnosti, které vyplívají pro zaměstnance ze zákona, z dalších právních předpisů, z pracovní smlouvy, z pracovního řádu apod.

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním:

  • Na zdraví, usmrcením
  • Na věci jejím poškozením nebo zničením.
  • Ve formě finanční škody.

Příklady škod

  • Zaměstnanec svou neopatrností poškodí počítač zaměstnavatele.
  • Při řízení referentského vozidla nedá přednost v jízdě a poškodí vozidlo zaměstnavatele (škoda na věci).
  • Zaměstnavatel je nucen si po dobu opravy poškozeného vozidla vypůjčit vozidlo náhradní (následná finanční škoda).

Proč Topservis?

0+
let zkušeností
0+
Spokojených klientů
0+
Smluvních pojišťoven
0+
Vyřízených událostí